Bases específiques 14a edició


El Festival es regula a partir de les Bases Generals (que regulen els aspectes més bàsics i s’actualitzen només quan hi ha canvis substancials al festival) i les Bases Específiques (que regulen la resta de detalls i es publiquen cada any per a recollir les particularitats de cada edició)

Les bases específiques d’aquesta edició han estat publicades al BOPB 

 

Índex

1a. – Definició

 • Els Premis Barcelona VisualSound tenen per objectiu la promoció i exhibició de la creació juvenil en l’àmbit audiovisual i l’organitza l’Ajuntament de Barcelona impulsat per la Regidoria d’Infància, Joventut i Gent Gran i diferents districtes de la ciutat.
 • Aquestes bases específiques regulen les diferents categories i concursos en què es premiaran les obres presentades als Premis Barcelona VisualSound en el marc del Festival que porta el mateix nom.
 • El Festival Barcelona VisualSound es realitzarà del 3 al 17 de març del 2017 a Barcelona.
 • La secció de Competició del Premi Barcelona VisualSound 2017 comptarà amb 3 categories i 1 concurs:
  • Les categories fan referència als grans formats clàssics en què es poden presentar obres realitzades durant l’any en curs:
   • Documental
   • Ficció
   • Videocreació. Enguany aquesta categoria es centrarà únicament amb continguts audiovisuals artístics on la Música serà l’eix transversal (per exemple, videoclips, videodansa, experimental, animació,…)
  • El concurs fa referència a obres fetes amb unes premisses prèvies donades per l’organització del Festival que volen obrir nous llenguatges audiovisuals:
   • 2 minuts en 1 dia
 • La inscripció al Festival Barcelona VisualSound implica l’acceptació plena de les bases generals i de les específiques de la present convocatòria.
 • L’organització del Festival es reserva el dret de resoldre, com cregui més convenient, qualsevol situació no prevista en aquestes bases.

 

2a. – Categories

La secció competició del Festival Barcelona VisualSound consta de 3 categories: Documental, Ficció, i Videocreació (enguany aquesta categoria es centrarà únicament continguts audiovisuals artístics on la Música serà l’eix transversal (per exemple, videoclips, videodansa, experimental, animació,…).

Qui pot participar

 • Les persones físiques amb nacionalitat espanyola o residents a l’estat espanyol nascudes a partir de l’1 de gener de 1981.
 • En tots els casos, si el/la realitzador/a és menor de 18 anys caldrà que aporti una autorització paterna/materna o del tutor/a legal segons el model que es troba al web del Festival i document acreditatiu del signant de l’autorització (annex 1).
 • La presentació es podrà realitzar tant a títol individual com a títol col·lectiu, tot i que en aquest darrer cas cal nomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació segons el model que es troba al web del Festival (annex 2).

Requisits de les obres

 • Les obres han d’haver estat produïdes a partir de l’1 de gener de 2016.
 • El Jurat podrà rebutjar les obres que no ofereixin garanties tècniques per a la seva projecció.
 • L’organització es reserva el dret d’excloure les obres que amb el seu contingut vulnerin la dignitat humana i/o promoguin l’odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància
  personal o social.
 • És aconsellable acompanyar de subtítols l’obra si aquesta inclou continguts en algun idioma que no sigui català o castellà.
 • La duració màxima de l’obra (incloent els crèdits) és:
  • Documental: 30 minuts
  • Ficció: 20 minuts
  • Videocreació: 10 minuts
 • El format de presentació serà: En còpia física en AVI o MOV en sistema DVPAL o en un code fàcilment reproduïble o en format digital que es pugui visualitzar i descarregar amb facilitat (a la fitxa d’inscripció s’haurà d’incloure l’enllaç de l’obra en format que es pugui descarregar amb facilitat i la contrasenya , si en té).

Inscripció i lliurament

 • La inscripció és pública i gratuïta.
 • Per inscriure’s cal omplir la Fitxa d’inscripció que es troba a la pàgina web del Festival, descarregar-la degudament omplerta i entregar-la signada adjuntant la documentació que es detalla a continuació i que inclourà: dades personals i documentació de l’autor/a, dades de l’obra i declaració d’acceptació de les bases.
 • Cada participant podrà inscriure un màxim de 3 obres.
 • Cada obra es pot presentar únicament a una categoria o concurs.
  •  “Premis VisualSound 2017”.
  • Nom de la persona que presenta l’obra.
  • Títol de l’obra i la categoria a la qual la presenta.
   Si l’obra es presenta en format digital, a la fitxa d’inscripció s’haurà d’indicar l’enllaç
   de l’obra en format que es pugui descarregar amb facilitat i la contrasenya , si en té.
 • Documentació a incloure dins el sobre:
  – L’obra presentada en el format indicat.
  – Butlleta d’inscripció degudament complimentada que es podrà trobar a la pàgina web del Festival.
  – Document acreditatiu dels autors de l’obra.
  ▪ Fotocòpia DNI, NIE, permís de residència
  – Documentació específica, si és necessari.
  ▪ Si el realitzador/a és menor de 14 anys: fotocòpia del DNI, si en disposa. Si no en disposa, fotocòpia completa del llibre de família.
  ▪ En tots els casos, si el/la realitzador/a és menor de 18 anys: autorització paterna/materna o del tutor/a legal segons el model que es troba al web del Festival i document acreditatiu del signant de l’autorització.
  ▪ Quan la participació es realitzi de manera col·lectiva, la inscripció s’acompanyarà d’un escrit dels participants pel qual es nomeni un representant o apoderat únic de l’agrupació segons el model que es troba al web.
  ▪ Si l’import del premi es vol cedir a una persona física o jurídica tercera, caldrà acompanyar la inscripció del document de Cessió del Premi, amb la indicació del compte corrent on caldrà fer la transferència.

-Opcionalment es presentarà un CD amb tràiler i fotos (fotos, com a mínim de 300 dpi, o fragments de l’obra) que serà utilitzat a efectes de facilitar la promoció del Premi i les obres presentades als mitjans de comunicació.

 • La data límit d’inscripció i lliurament de les obres i la documentació és el 1 de febrer de 2017.
 • El lloc d’entrega: La presentació de les obres i la documentació requerida pot fer-se personalment a qualsevol dels equipaments organitzadors o pot enviar-se per correu directament a l’equipament responsable de la categoria corresponent d’acord amb allò especificat a l’apartat quart d’aquestes bases.

Premis

 • El jurat, format d’acord amb la clàusula vuitena de les bases generals, premiarà la millor obra de cada categoria d’acord amb els criteris de valoració establerts. El Premi jurat per cada categoria està dotat amb 1300€.
 •  Cada categoria tindrà un premi del públic que es decidirà a favor d’aquelles obres que rebin major percentatge de vot en les sessions de projecció respectives. El Premi públic per a cada categoria està dotat amb 450€.
 • Els premis del jurat i del públic d’una mateixa categoria podran recaure en una mateixa obra.
 • Les obres presentades per autors/es nascuts/des a partir de l’1 de gener de 1996 en qualsevol de les categories podran optar al Premi especial “MAX 20” a la millor obra, dotat amb 1300€. Aquest premi especial serà compatible amb els altres premis de la Secció Competició del Festival.
 • Un cop feta pública la decisió del jurat, es comprovarà que els premiats compleixen tots els requisits establerts a la normativa d’aplicació.
 • A efectes de cobrament del premis, el Festival pren com a referència la persona física que hagi presentat l’obra, en el cas d’obres col·lectives, el representant o apoderat únic de l’agrupació. En el cas que aquesta persona sigui menor d’edat es pren com a referència les dades paternes o dels tutors legals que han signat l’autorització.
 • L’import del premi podrà ser cedit a una persona física o jurídica tercera si abans s’ha indicat a la fitxa d’inscripció i s’ha adjuntat el document que indica el compte corrent on caldrà fer la transferència.
 • Pel que fa a la tributació dels Premis, tots els premis estaran subjectes a les retencions i els impostos que estableix la normativa fiscal.

 

Criteris de valoració

Aspectes artístics

 • La direcció, el plantejament. La capacitat de gestionar amb enginy els recursos tècnics i artístics per arribar a un compendi global que permeti desenvolupar una narrativa audiovisual capaç d’explicar una narració i de seduir a l’espectador amb la història proposada.
 • El guió, els aspectes narratius de continguts i de formes expressives: del punt de vista de l’abordatge d’una temàtica específica, de l’especificitat amb què tracta el tema abordat i del missatge resultant.
 • La interpretació (a nivell individual i col·lectiu): el domini de les eines expressives per poder construir els personatges en sintonia a la història plantejada; el coneixement dela concepció i desenvolupament dels aspectes que permeten el desenvolupament dels personatges en el marc de la història plantejada.
  ● En el cas del documental, si s’inclouen declaracions, l’originalitat, adequació, proximitat i aportació al tema abordat per part de les persones entrevistades.
  ● La direcció artística: escenografia, vestuari i maquillatge; tots ells posats al servei del tema- missatge abordat per la peça audiovisual.
  ● El muntatge (vinculat a la composició de la imatge) en termes artístics (de contingut i narrativa).

 

Aspectes tècnics

 • La realització: la imatge (els enquadraments i la composició), la il·luminació, i tots dos elements posats al servei del tema – missatge de la peça audiovisual.
 • La direcció de fotografia: La capacitat per dissenyar i concebre la presentació estètica i tècnica de la posada en escena a través de les fonts lluminoses naturals o artificials, atenent les característiques creatives i expressives que proposa la direcció del projecte audiovisual.
 • El muntatge (vinculat a la composició de la imatge) en l’aspecte merament tècnic.
 • El so en directe. La qualitat del registre, l’amplitud i claredat, la comprensió i transmissió del missatge.
 • El doblatge (si n’hi ha).

 

3a. – Concurs 2 minuts en 1 dia

El concurs “2 minuts en 1 dia” consisteix en realitzar un curtmetratge de màxim 2 minuts de durada des de l’inici de la primera seqüència fins el darrer fotograma (incloent els crèdits) en un màxim de 24 hores.

Qui pot participar
● Les persones físiques amb nacionalitat espanyola o residents a l’estat espanyol nascudes a partir de l’1 de gener de 1981.
● En tots els casos, si el/la realitzador/a és menor de 18 anys caldrà que aporti una autorització paterna/materna o del tutor/a legal segons el model que es troba al web del Festival i document acreditatiu del signant de l’autorització (annex 1).
● La presentació es podrà realitzar tant a títol individual com a títol col·lectiu, tot i que en aquest darrer cas cal nomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació segons el model que es troba al web del Festival (annex 2).

 

Requisits de les obres
● Les obres han de ser produïdes entre l’hora d’inici del concurs i les 24 hores posteriors.
● Les obres han de complir les directrius establertes.
● És aconsellable acompanyar l’obra de subtítols si aquesta inclou continguts en algun idioma que no sigui català o castellà.

 

Inscripció i lliurament

 • La inscripció és pública i gratuïta.
 • Per inscriure’s cal omplir la Fitxa d’inscripció que es troba a la pàgina web del Festival, descarregar-la degudament omplerta i entregar-la signada amb la resta de documentació que es detalla a continuació i que inclourà: dades personals i documentació de l’autor/a i declaració d’acceptació de les bases.
 • Documentació a incloure dins del sobre:
  o Butlleta d’inscripció que es podrà trobar a la pàgina web del Festival, degudament complimentada i signada
  o Document acreditatiu dels autors de l’obra.
  – Fotocòpia DNI, NIE, Permís de residència.
  o Documentació específica, si és necessari.
  -Si el realitzador/a és menor de 14 anys: fotocòpia del DNI, si en disposa. Si no en disposa, fotocòpia completa del llibre de família.
  -En tots els casos, si el/la realitzador/a és menor de 18 anys: autorització paterna/materna o del tutor/a legal segons el model que es troba al web del Festival i document acreditatiu del signant de l’autorització.
  -Quan la participació es realitzi de manera col·lectiva, la inscripció s’acompanyarà d’un escrit dels participants pel qual es nomeni un representant o apoderat únic de l’agrupació segons el model que es troba al web.
  -Si l’import del premi es vol cedir a una persona física o jurídica tercera, caldrà acompanyar la inscripció del document de Cessió del Premi, amb la indicació del compte corrent on caldrà fer la transferència.
 • Opcionalment es presentarà un CD amb tràiler i fotos (fotos, com a mínim de 300 dpi, o fragments de l’obra) que serà utilitzat a efectes de facilitar la promoció del Premi i les obres presentades als mitjans de comunicació.
 • La data límit d’inscripció és el 9 de març de 2017.
 • El lliurament de les obres es farà on-line seguint les instruccions que facilitarà l’organització a través d’un correu electrònic enviat als participants inscrits.
 • El límit d’entrega de les obres serà el 11 de març, passades les 24hores des de l’entrega de les premisses. L’hora límit d’entrega es publicarà a la Web del Festival.
 • El lloc d’entrega: La presentació de la documentació requerida pot fer-se personalment a qualsevol dels equipaments organitzadors o pot enviar-se per correu directament a l’equipament responsable del concurs corresponent d’acord amb allò especificat a l’apartat quart d’aquestes bases.

 

Desenvolupament del concurs

● El concurs es realitzarà entre el 10 de març i el 11 de març de 2017.
● Les obres hauran d’incloure unes directrius que es donaran a conèixer a través de la web del Festival el mateix dia 10 de març. Aquestes directrius s’enviaran també per correu electrònic a les persones inscrites, el dia 10 de març.
● Un cop publicades les directrius, els participants disposaran de 24 hores per elaborar i lliurar la seva obra.
● Totes les informacions prèvies d’aquesta categoria s’aniran publicant a través de la web del Festival.
● Les obres seleccionades podran visionar-se a través de la pàgina web del festival.
● L’organització es reserva el dret d’excloure les obres que amb el seu contingut vulnerin la dignitat humana i/o promoguin l’odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.
● Les obres que no ofereixin garanties tècniques per a la seva projecció poden ser rebutjades.
● La duració màxima de l’obra és de 2 minuts (incloent els crèdits).

Premis

● Un jurat premiarà la millor obra d’acord amb els criteris de valoració establerts. El Premi jurat està dotat en 1300 €.
● Hi haurà un premi del públic que realitzarà on-line. El Premi públic està dotat en 450€.
● Els premis del jurat i del públic podran recaure en una mateixa obra.
● Tots els premis estaran subjectes a les retencions i els impostos que estableix la llei.

Criteris de valoració

ASPECTES ARTÍSTICS

 • La direcció, el plantejament. La capacitat de gestionar amb enginy els recursos tècnics i artístics per arribar a un compendi global que permeti desenvolupar una narrativa audiovisual capaç d’explicar una narració i de seduir a l’espectador amb la història proposada.
 •  El guió, els aspectes narratius, de continguts i de formes expressives. Del punt de vista de l’abordatge d’una temàtica específica, de l’especificitat amb què tracta el tema abordat, del missatge resultant.
 • La interpretació (a nivell individual i col·lectiu). El domini de les eines expressives per poder construir els personatges en sintonia a la història plantejada. El coneixement de la concepció i desenvolupament dels aspectes que permeten el desenvolupament dels personatges en el marc de la història plantejada.
 • La direcció artística. Escenografia, vestuari i maquillatge, i tots ells posats al servei del tema- missatge abordat per la peça audiovisual.
 • El muntatge (vinculat a la composició de la imatge) en termes artístics (de contingut i narrativa).
 • La Banda Sonora (si la inclou, tant els aspectes artístics com tècnics). L’originalitat de la composició, l’adequació al contingut de l’obra, la durada i la complexitat, el concepte, la continuïtat i el seu leitmotiv.

ASPECTES TÈCNICS

 • La realització. La imatge (els enquadraments i la composició), la il·luminació, i tots dos elements posats al servei del tema- missatge de la peça audiovisual.
 • La direcció de fotografia. La capacitat per dissenyar i concebre la presentació estètica i tècnica de la posada en escena a través de les fonts lluminoses naturals o artificials, atenent les característiques creatives i expressives que proposa la direcció del projecte audiovisual.
 • El muntatge (vinculat a la composició de la imatge) en l’aspecte merament tècnic.
 • El so en directe. La qualitat del registre, l’amplitud i claredat, la comprensió i transmissió del missatge.
 • El doblatge (si n’hi ha).                                                                                                               

4a. – Relació d’equipaments

La presentació de la documentació requerida i les obres, si s’escau, pot fer-se personalment a qualsevol dels equipaments organitzadors o pot enviar-se per correu directament a l’equipament responsable de la categoria o el concurs corresponent d’acord amb allò especificat en aquest apartat. Les dades, els horaris dels equipaments organitzadors s’especifiquen a continuación:

DOCUMENTAL
Espai Jove Garcilaso
C. Garcilaso, 103. 08027 Barcelona
Tel. 93 256 29 59
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 22 h. Dissabtes de 9.30 a 14h i de 17 a 22 h

FICCIÓ
Casal de Joves Casa Sagnier
C. Brusi 61. 08006 Barcelona.
Tel. 93 414 01 95
Horari: de dilluns a divendres de 16 a 21 h

Casal de Joves les Corts-Centre cívic les Corts
C. Dolors Masferrer i Bosch, 33 – 35. 08028 Barcelona
Tel. 93 291 64 99
Horari: de dilluns a dissabte de 17 a 22.30 h

VIDEOCREACIÓ
Espai Jove Boca Nord
C. Agudells, 37-45. 08032 Barcelona
Tel. 93 429 93 69
Horari: de dilluns a dissabte de 16 a 22 h

Casal de Joves Palau Alòs
C. Sant Pere més Baix 55. 08003 Barcelona
Tel. 93 268 12 24
Horari: de dilluns a diumenge de 17 a 22 h. Dissabte de 10 a 13 h

CONCURS 2 MINUTS EN 1 DIA
Espai Jove La Fontana
C. Gran de Gràcia, 190-192. 08012 Barcelona
Tel. 93 368 10 04
Horari: de dilluns a divendres de 17 a 22 h. Dilluns i dijous de 10 a 15 h. Dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 22 h. Diumenges de 17 a 21 h