Bases específiques 17a edició


El Festival es regula a partir de les Bases Generals (que regulen els aspectes més bàsics i s’actualitzen només quan hi ha canvis substancials al festival) i les Bases Específiques (que regulen la resta de detalls i es publiquen cada any per a recollir les particularitats de cada edició)

Les bases específiques d’aquesta edició han estat publicades al BOP

Índex

1a. Definició

De conformitat amb allò que preveu la base setzenade les bases generals del Premi Barcelona VisualSound, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 27 de novembre de 2012, posteriorment modificades i publicades al BOPB de 05 de juliol de 2016, s’aproven les bases específiques quepreveuen les diferents categories i concursos, així com els requisits i els criteris de valoració, respecte de les quals s’atorgaran els Premis Barcelona VisualSound l’any 2020.

Tant les Bases Generals com les presents Bases Específiques es completaran amb la convocatòria que anualment aprovi l’Ajuntament de Barcelona.

Els Premis Barcelona VisualSound tenen per objectiu la promoció i exhibició de la creació juvenil en l’àmbit audiovisual i l’organitza l’Ajuntament de Barcelona impulsat pel Departament de Joventut (Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Gent Gran-Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI) i diferents districtes de la ciutat.

Aquestes bases específiques, de conformitat amb les ja esmentades Bases Generals, estableixen les diferents categories i concursos de la convocatòria de 2020 així com n’estableixen els requisits i criteris de valoració.

El Festival Barcelona VisualSound es celebrarà entre els dies 16 i 27 de març de 2020a Barcelona.

La secció de Competició del Premi Barcelona VisualSound 2020 comptarà amb 3 categories i 1 concurs.

 1. A) Enguany s’estableixen 3 categories: Documental, Ficció i Videoclip.
 2. B) Enguany s’estableixen un concurs: 2 minuts en 1 dia

La inscripció al Festival Barcelona VisualSound implica l’acceptació plena de les bases generals i de les específiques de la present convocatòria.

L’organització del Festival es reserva el dret de resoldre, mitjançant decisió del Jurat del Premi previst a la base vuitena de les bases generals, qualsevol situació noprevista en aquestes bases.

2a. – Categories

La secció competició del Festival Barcelona VisualSound consta, en aquesta convocatòria de 2020, de 3 categories: Documental, Ficció i Videoclip.

Participants

Tal i com es preveu a la base tercera de les Bases Generals, poden participar a les tres categories dels Premis del Festival Barcelona VisualSound aquelles persones joves, nascudes entre l’1 de gener de 1984 i l’1 de gener de 2003 que hagin dirigit o realitzat les obres presentades als Premis.

En el cas de projectes audiovisuals escolars, l’equip de producció, realització o direcció haurà d’estar integrat en un 80% mínim de joves entre 16 i 35 anys. Si no es compleix aquests percentatge les obres presentades no participaran a la secció de competició del festival però tindran la oportunitat de ser visionades durant les dates del festival. La inscripció haurà de ser realitzada per les persones representants nascudes entre l’1 de gener de 1984 i l’1 de gener de 2003.

En cas que l’autor/a sigui menor de 18 anys, caldrà que aporti una autorització paterna/materna o del tutor/a legal segons el model que es troba a la fitxa d’inscripció i document acreditatiu del signant de l’autorització (annex 1).

La presentació d’una obra podrà realitzar-se tant a títol individual com a títol col·lectiu, tot i que en aquest darrer cas cal nomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació segons el model que es troba a la fitxa d’inscripció (annex 2).

Requisits de les obres

Tal i com es preveu a la base cinquena de les Bases Generals, les obres presentades han d’haver estat produïdes a partir de l’1 de gener de 2019.

El Jurat podrà rebutjar les obres que no ofereixin garanties tècniques per a la seva projecció. Igualment, el Jurat podrà excloure aquelles obres el contingut de les quals, a criteri del mateix Jurat, vulneri la dignitat humana i/o promoguin l’odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.

És aconsellable acompanyar de subtítols l’obra si aquesta inclou continguts en algun idioma que no sigui català o castellà.

Durada màxima de les obres (incloent els crèdits):

 • Documental: 30 minuts
 • Ficció: 15 minuts
 • Videoclip*: 10 minuts

* S’enten com a Videoclip, tota aquella creació concebuda per donar suport visual a una producció musical original.

Format de presentació de les obres: A la fitxa d’inscripció s’haurà d’adjuntar l’enllaç de l’obra en format que es pugui visualitzar descarregar amb facilitat i la contrasenya, si en té.

Inscripció i lliurament

La inscripció, de conformitat amb el previst per la base quarta de les Bases Generals, és pública i gratuïta.

Per tal de formalitzar la inscripció serà necessari emplenar la fitxa d’inscripció que es troba a la pàgina web del Festival. La fitxa d’inscripció inclourà les següents dades i documentació:

 • Dades Personals i documentació del/la director/a i/o realitzador/a de l’obra.
 • Dades de participació (categoria o concurs)
 • Dades de l’obra (per la participació en les categories)
 • Autorització de tractament i protecció de dades, declaració d’acceptació de les bases i la cessió dels drets d’emissió

En cas de ser un/a menor d’edat caldrà afegir a les dades de l’autor/a, l’autorització paterna/materna o del tutor/a legal (s’adjuntarà model a la fitxa d’inscripció) i fotocòpia del document acreditatiu de la persona signant de l’autorització (annex 1).

En el cas de participació col·lectiva, s’ha de nomenar per escrit una persona que representi el col·lectiu. Al document de nomenament de representant únic (s’adjuntarà model a la fitxa d’inscripció) cal fer constar les dades de tots els membres i del/la representant (nom, cognoms i DNI), així com la signatura explícita i original de tots/es els membres del col·lectiu. En cas que l’obra resulti premiada, aquest/a representant serà qui rebi nominalment el premi (annex 2).

Cada participant podrà inscriure un màxim de 3 obres. Cada obra es pot presentar únicament a una categoria o concurs.

Termini d’inscripció i lliurament de les obres i la documentació és el 14 de febrer de 2020.

Lloc i forma de lliurament: La presentació de les obres i la documentació únicament es podrà fer a través de la fitxa d’inscripció de la web del Festival.

Premis

El jurat, format d’acord amb la clàusula vuitena de les bases generals, premiarà la millor obra de cada categoria d’acord amb els criteris de valoració establerts. El Premi jurat per cada categoria està dotat amb 1300€.

Cada categoria tindrà un premi del públic que es decidirà a favor d’aquelles obres que rebin major percentatge de vot en les sessions de projecció respectives. El Premi públic per a cada categoria està dotat amb 450€.

Cada categoria tindrà un premi especial “MAX20” del jurat que es decidirà a favor d’aquelles obres presentades per el o la director/a i/o el realitzador/a nascuts/da a partir de l’1 de gener de 1998. El premi especial “MAX20” per a cada categoria està dotat amb 400€.

Els premis del jurat, del públic i MAX20 d’una mateixa categoria podran recaure en una mateixa obra.

Un cop feta pública la decisió del jurat, es comprovarà que els premiats compleixen tots els requisits establerts a la normativa d’aplicació.

A efectes de cobrament del premis, el Festival pren com a referència la persona física que hagi presentat l’obra, en el cas d’obres col·lectives, el representant o apoderat únic de l’agrupació En el cas que aquesta persona sigui menor d’edat es pren com a referència les dades paternes o dels tutors legals que han signat l’autorització.

Pel que fa a la tributació dels Premis, tots ells estaran subjectes a les retencions i els impostos que estableix la normativa fiscal.

Criteris de valoració

ASPECTES ARTÍSTICS

 • La direcció, el plantejament. La capacitat de gestionar amb enginy els recursos tècnics i artístics per arribar a un compendi global que permeti desenvolupar una narrativa audiovisual capaç d’explicar una narració i de seduir a l’espectador amb la història proposada.
 • El guió, els aspectes narratius de continguts i de formes expressives: del punt de vista de l’abordatge d’una temàtica específica, de l’especificitat amb què tracta el tema abordat i del missatge resultant.
 • La interpretació (a nivell individual i col·lectiu): el domini de les eines expressives per poder construir els personatges en sintonia a la història plantejada; el coneixement de la concepció i desenvolupament dels aspectes que permeten el desenvolupament dels personatges en el marc de la història plantejada.
 • En el cas del documental, si s’inclouen declaracions, l’originalitat, adequació, proximitat i aportació al tema abordat per part de les persones entrevistades.
 • La direcció artística: escenografia, vestuari i maquillatge; tots ells posats al servei del tema- missatge abordat per la peça audiovisual.
 • El muntatge (vinculat a la composició de la imatge) en termes artístics (de contingut i narrativa).
 • La banda sonora (si s’inclou, tant pels aspectes artístics com tècnics). La originalitat de la composició, la adequació al contingut de l’obra, la duració i la complexitat, el concepte, la continuïtat i el seu leitmotiv.

ASPECTES TÈCNICS

 • La realització: la imatge (els enquadraments i la composició), la il·luminació, i tots dos elements posats al servei del tema – missatge de la peça audiovisual.
 • La direcció de fotografia: La capacitat per dissenyar i concebre la presentació estètica i tècnica de la posada en escena a través de les fonts lluminoses naturals o artificials, atenent les característiques creatives i expressives que proposa la direcció del projecte audiovisual.
 • El muntatge (vinculat a la composició de la imatge) en l’aspecte merament tècnic.
 • El so en directe. La qualitat del registre, l’amplitud i claredat, la comprensió i transmissió del missatge.
 • El doblatge (si n’hi ha).

 

3a. – Concurs 2 minuts en 1 dia

El concurs “2 minuts en 1 dia” consisteix en realitzar un curtmetratge de màxim 2 minuts de durada des de l’inici de la primera seqüència fins el darrer fotograma (incloent els crèdits) en un màxim de 24 hores.

Participants

Tal i com es preveu a la base tercera de les Bases Generals, poden participar a les tres categories dels Premis del Festival Barcelona VisualSound aquelles persones joves, nascudes entre l’1 de gener de 1984 i l’1 de gener de 2003 que hagin dirigit o realitzat les obres presentades als Premis.

En el cas de projectes audiovisuals escolars, l’equip de producció, realització o direcció haurà d’estar integrat en un 80% mínim de joves entre 16 i 35 anys. Si no es compleix aquests percentatge les obres presentades no participaran a la secció de competició del festival però tindran la oportunitat de ser visionades durant les dates del festival. La inscripció haurà de ser realitzada per les persones representants nascudes entre l’1 de gener de 1984 i l’1 de gener de 2003.

En cas que l’autor/a sigui menor de 18 anys, caldrà que aporti una autorització paterna/materna o del tutor/a legal segons el model que es troba a la fitxa d’inscripció i document acreditatiu del signant de l’autorització (annex 1).

La presentació d’una obra podrà realitzar-se tant a títol individual com a títol col·lectiu, tot i que en aquest darrer cas cal nomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació segons el model que es troba a la fitxa d’inscripció (annex 2).

Requisits de les obres

Les obres han de ser produïdes entre l’hora d’inici del concurs i les 24 hores posteriors. Les obres han de complir les directrius establertes.

És aconsellable acompanyar l’obra de subtítols si aquesta inclou continguts en algun idioma que no sigui català o castellà.

Inscripció i lliurament

La inscripció, de conformitat amb el previst per la base quarta de les Bases Generals, és pública i gratuïta.

Per tal de formalitzar la inscripció serà necessari emplenar la fitxa d’inscripció que es troba a la pàgina web del Festival. La fitxa d’inscripció inclourà les següents dades i documentació:

 • Dades Personals i documentació del/la director/a i/o realitzador/a de l’obra.
 • Dades de participació (categoria o concurs)Autorització de tractament i protecció de dades, declaració d’acceptació de lesbases i la cessió dels drets d’emissió
 • Autorització de tractament i protecció de dades, declaració d’acceptació de les bases i la cessió dels drets d’emissió

En cas de ser un/a menor d’edat caldrà afegir a les dades de l’autor/a, l’autorització paterna/materna o del tutor/a legal (s’adjuntarà model a la fitxa d’inscripció) i fotocòpia del document acreditatiu de la persona signant de l’autorització (annex 1).

En el cas de participació col·lectiva, s’ha de nomenar per escrit una persona que representi el col·lectiu. Al document de nomenament de representant únic (s’adjuntarà model a la fitxa d’inscripció) cal fer constar les dades de tots els membres i del/la representant (nom, cognoms i DNI), així com la signatura explícita i original de tots/es els membres del col·lectiu. En cas que l’obra resulti premiada, aquest/a representant serà qui rebi nominalment el premi (annex 2).

 • Termini d’inscripció és el 18 de març de 2020.
 • El lliurament de les obres es farà on-line seguint les instruccions que facilitarà l’organització a través d’un correu electrònic enviat als participants inscrits.
 • El termini d’entrega de les obres serà el 21 de març, passades les 24hores des de l’entrega de les premisses. L’hora límit d’entrega es publicarà a la Web del Festival.

Desenvolupament del concurs

El concurs 2 minuts en 1 dia es realitzarà entre el 20 de març i el 21 de març  de 2019.

 Les obres hauran d’incloure unes directrius que es donaran a conèixer a través de la web del Festival el mateix dia 20 de març. Aquestes directrius s’enviaran també per correu electrònic a les persones inscrites, el dia 20 de març. Un cop publicades les directrius, els participants disposaran de 24 hores per elaborar i lliurar la seva obra.

Totes les informacions prèvies d’aquesta categoria s’aniran publicant a través de  la web del Festival.

Les obres seleccionades podran visionar-se a la sessió de projecció que es realitzarà presencialment a un dels equipaments organitzadors. A la web del festival s’informarà de la data i l’horari de  la sessió.

L’organització es reserva el dret d’excloure les obres que amb el seu contingut vulnerin la dignitat humana i/o promoguin l’odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.

Les obres que no ofereixin garanties tècniques per a la seva projecció poden ser rebutjades.

La duració màxima de l’obra és de 2 minuts (incloent els crèdits).

Premis

El jurat premiarà la millor obra d’acord amb els criteris de valoració establerts. El Premi jurat està dotat en 1300 €.

Hi haurà un premi del públic que es decidirà a favor d’aquelles obres que rebin major percentatge de vot a la sessió de projecció que es realitzarà presencialment a un dels equipaments organitzadors. A la web del festival s’informarà de la data i l’horari de  la sessió. El Premi públic està dotat en 450€.

Els premis del jurat i del públic podran recaure en una mateixa obra.

A efectes de cobrament del premis, el Festival pren com a referència la persona física que hagi presentat l’obra, en el cas d’obres col·lectives, el representant o apoderat únic de l’agrupació En el cas que aquesta persona sigui menor d’edat es pren com a referència les dades paternes o dels tutors legals que han signat l’autorització.

Pel que fa a la tributació dels Premis, tots els premis estaran subjectes a les retencions i els impostos que estableix la llei.

Criteris de valoració

ASPECTES ARTÍSTICS

 • La direcció, el plantejament. La capacitat de gestionar amb enginy els recursos tècnics i artístics per arribar a un compendi global que permeti desenvolupar una narrativa audiovisual capaç d’explicar una narració i de seduir a l’espectador amb la història proposada.
 • El guió, els aspectes narratius, de continguts i de formes expressives. Del punt de vista de l’abordatge d’una temàtica específica, de l’especificitat amb què tracta el tema abordat, del missatge resultant.
 • La interpretació (a nivell individual i col·lectiu). El domini de les eines expressives per poder construir els personatges en sintonia a la història plantejada. El coneixement de la concepció i desenvolupament dels aspectes que permeten el desenvolupament dels personatges en el marc de la història plantejada.
 • La direcció artística. Escenografia, vestuari i maquillatge, i tots ells posats al servei del tema- missatge abordat per la peça audiovisual.
 • El muntatge (vinculat a la composició de la imatge) en termes artístics (de contingut i narrativa).
 • La Banda Sonora (si la inclou, tant els aspectes artístics com tècnics). L’originalitat de la composició, l’adequació al contingut de l’obra, la durada i la complexitat, el concepte, la continuïtat i el seu leitmotiv.

ASPECTES TÈCNICS

 • La realització. La imatge (els enquadraments i la composició), la il·luminació, i tots dos elements posats al servei del tema- missatge de la peça audiovisual.
 • La direcció de fotografia. La capacitat per dissenyar i concebre la presentació estètica i tècnica de la posada en escena a través de les fonts lluminoses naturals o artificials, atenent les característiques creatives i expressives que proposa la direcció del projecte audiovisual.
 • El muntatge (vinculat a la composició de la imatge) en l’aspecte merament tècnic.
 • El so en directe. La qualitat del registre, l’amplitud i claredat, la comprensió i transmissió del missatge.
 • El doblatge (si n’hi ha).

4a. – Protecció de dades

D’acord amb la normativa de protecció de dades, les dades personals dels i les participants seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona (segons les competències/fitxer-LOPD “056-Jornades, cursos i activitats informatives”) amb la finalitat de participar en EL FESTIVAL BARCELONA VISUALSOUND 2020 i gestionar la tramesa d’informació regular sobre l’activitat, legitimada en base al seu consentiment. Tret d’obligació legal, les dades no seran cedides a tercers.

Els i les participants tenen dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

5a. -Acceptació de les condicions de la convocatòria

La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació d’aquestes bases i del premi, en el cas que li sigui atorgat.

Per tot allò no contemplat en aquestes bases s’aplicarà la legislació vigent.

 

6a. – Relació d’equipaments

Les dades, els horaris dels  equipaments organitzadors s’especifiquen a continuació:

DOCUMENTAL

 • Espai Jove Garcilaso
 1. Garcilaso, 103. 08027 Barcelona

Tel. 93 256 29 59

Horari:de dilluns a dijous de 8 a 00:30 h. Dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 22 h

 

FICCIÓ

 • Espai Jove Casa Sagnier
 1. Brusi 61. 08006 Barcelona.

Tel. 93 414 01 95

Horari: de dilluns a divendres de 10 a 22 h. Dissabtes de 16h a 20h

 • Casal de Joves les Corts-Centre Cívic les Corts
 1. Dolors Masferrer i Bosch, 33 – 35. 08028 Barcelona

Tel. 93 291 64 99

Horari:de dilluns a dissabte de 17 a 22.30 h

VIDEOCLIP

 • Espai Jove Boca Nord
 1. Agudells, 37-45. 08032 Barcelona

Tel. 93 429 93 69

Horari:

Dilluns de 10 a 15.00h, i de 16.00h a 22.00h

Dimarts, Dimecres, Dijous de 10 a 15.00h, i de 16.00h a 23.00h

Divendres i Dissabtes de 10 a 15.00h, i de 16.00h a 24.00h

 • Espai Jove La Bàscula
 1. del Foc, 128. 08038 Barcelona

Tel. 93 422 43 00

Horari: de dilluns a divendres, de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 22.00 i dissabtes, de 17:00 a 22:00

CONCURS 2 MINUTS EN 1 DIA

 • Espai Jove La Fontana
 1. Gran de Gràcia, 190-192. 08012 Barcelona

Tel. 93 368 10 04

Horari: de dilluns a divendres de 10h a 15h i 17ha 22:30h. Dilluns i dijous de 10h a 15 h. Dissabtes de 10h a 14h i de 16h a 00h. Diumenges de 17 a 21 h.

 • Espai Jove Palau Alòs
 1. Sant Pere més Baix 55. 08003 Barcelona

Tel. 93 268 12 24

Horari:Dilluns a Diumenge, de 17h a 22h.Dimarts, Dijous i Dissabtes, de 10h a 13h