Bases Generals


El Festival es regula a partir de les Bases Generals (que regulen els aspectes més bàsics i s’actualitzen només quan hi ha canvis substancials al festival) i les Bases Específiques (que regulen la resta de detalls i es publiquen cada any per a recollir les particularitats de cada edició)

Descarregueu les Bases Generals.

 

Noi5

Índex

1a. – Objecte i finalitats de la convocatòria

Els Premis Barcelona Visual Sound s’emmarquen en el Festival Barcelona Visual Sound, festival audiovisual de creació jove, sota l’impuls de diferents districtes i la regidoria d’Infància, Joventut i Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona.

L’objectiu dels Premis Barcelona VisualSound és promoure la creació juvenil i apostar pel potencial artístic dels i les joves, per la diversitat de formats i les disciplines audiovisuals i per a donar cabuda a públics i persones creatives amb sensibilitats diferents.

És per això que els Premis Barcelona VisualSound reconeixeran les millors obres presentades en cadascuna de les convocatòries d’acord amb els concursos i/o les categories convocades i els criteris que s’hauran indicat.

2a. – Règim jurídic

A aquest Premis li són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, Llei General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la mateixa, la Normativa General de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada per Acord del Plenari Municipal de 17 de desembre de 2010 i allò que al respecte disposin les corresponents Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Barcelona.

D’acord amb allò que disposa la base setzena, unes bases específiques establiran les diferents categories i/o concursos per les quals es podrà convocar els Premis, així com els requeriments tècnics i diferent documentació a presentar i els criteris de valoració que el Jurat tindrà en compte per a escollir els premiats.

3a. – Requisits dels participants

Poden concórrer a aquest premis les persones físiques amb nacionalitat espanyola o residents a l’Estat.

L’edat màxima per participar és fins a 35 anys. S’utilitzarà com a referència l’any natural en el qual apareix la convocatòria per participar en el Festival.

La presentació tant podrà realitzar-se a títol individual com a títol col·lectiu tot i que en aquest darrer cas cal nomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació segons el model que es troba al web del Festival.

4a. – Inscripció i documentació a presentar

La inscripció als Premi Barcelona VisualSound és gratuïta i és pública i l’organització dels Premis podrà donar a conèixer les diferents obres presentades i els seus autors.

Els participants hauran d’inscriure’s tal i com s’indiqui a les bases específiques, on s’establirà el procediment d’inscripció i la documentació necessària a presentar per formalitzar la inscripció.

Els realitzadors i les realitzadores podran presentar un màxim de tres obres per categoria, tenint en compte que una obra només podrà presentar-se a una única categoria, que serà indicada pel mateix realitzador o realitzadora a la fitxa d’inscripció.

5a.- Requisits de les obres

El requisits de les obres presentades es definiran a través d’unes bases específiques d’acord amb allò que disposa la base setzena.

El jurat, de conformitat al que s’estableix en la base vuitena, es reserva el dret d’excloure les obres que amb el seu contingut vulnerin la dignitat humana i/o promoguin l’odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.

Així mateix, les obres que no ofereixin garanties tècniques per a la seva projecció seran rebutjades.

Les obres que originalment hagin estat enregistrades, publicades o editades en alguna llengua no oficial a la ciutat de Barcelona, es recomana que es subtitulin o tradueixin per a poder ser presentades en aquesta convocatòria.

6a.- Propietat intel·lectual de les obres

Els realitzadors i les realitzadores participants assumeixen l’autoria de les seves obres i es comprometen a no presentar materials audiovisuals, fonogràfics, musicals i d’imatge sobre els quals no tinguin drets d’ús degudament acreditats. L’organització no es fa responsable de l’ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual dels autors i autores de les obres.

La propietat intel·lectual de les obres presentades és dels autors i/o autores. Amb la presentació de les obres, els autors/es autoritzen a l’Ajuntament de Barcelona a emetre les obres mitjançant diversos formats i plataformes sempre i quan aquestes emissions no tinguin un objectiu comercial i estiguin dirigides a la promoció i difusió del Festival Barcelona VisualSound o bé la difusió dels i de les joves creadors/es que hi han participat.

7a.- Presentació de les obres

El lliurament d’obres, el format d’aquestes i la documentació requerida es realitzarà en el termini previst en cada convocatòria en els punts que determinin les bases específiques.

8a. – Nomentament, composició i actuació del jurat

Per a cada categoria i/o concurs es designarà un Jurat format per un mínim de 3 i un màxim de 6 persones especialistes o professionals en l’àmbit audiovisual entre les quals hi haurà un membre de l’organització del Festival que actuarà com a secretari sense veu i vot.

El Jurat serà nomenat per la Regidora d’Infància, Joventut i Gent Gran. Es funció del Jurat seleccionar les obres que optaran als premis establerts en cada categoria i/o concurs.

És funció del Jurat resoldre els guanyadors o guanyadores de cada categoria i concurs i té la potestat d’elaborar qualsevol resolució en relació a les obres que participen en les categories i/o concursos.

L’actuació del Jurat es subjectarà als criteris de valoració establerts en les bases específiques. Els acords del Jurat s’adoptaran per majoria de vots.

Si alguna de les persones membres del jurat no pot assistir a la reunió, pot emetre el seu vot per escrit i trametre’l al president o presidenta.

Els premis podran ser declarats deserts. El Jurat podrà recollir a l’acta una menció especial si ho considera oportú. Els acords de Jurat seran secrets i no es podran donar a conèixer fins a la celebració de la cerimònia de lliurament dels premis.

En allò no previst en aquesta convocatòria el jurat ajustarà la seua actuació al que disposa la normativa de règim local.

La condició de membre del Jurat és incompatible amb la presentació de cap obra als Premis Barcelona VisualSound.

9a. – Selecció d’obres

Un cop tancat el termini d’inscripció, el Jurat de cada categoria i/o concurs seleccionaran les obres que formaran part de la Secció Competició del Festival en funció del compliment dels requisits tècnics i els criteris de valoració indicats en les bases específiques.

S’informarà de les obres seleccionades al web del Festival.

10a. – Premis

Les bases específiques es determinaran la tipologia de premis per cada categoria i/o concurs.

En cada categoria i/o concurs el jurat premiarà la millor obra d’acord amb els criteris de valoració establerts.

En cada categoria i/o concurs hi haurà un premi del públic que es decidirà a favor d’aquelles obres seleccionades que rebin major percentatge de vot en les sessions de projecció respectives.

Els premis del jurat i del públic dins d’una mateixa categoria podran recaure en una mateixa obra. L’organització dels Premis es reserva el dret de poder atorgar premis especials que en les bases específiques de cada edició es definiran i que es regiran d’acord amb el que s’estableix en la base vuit.

Els premis del públic seran compatibles amb els altres premis de la Secció Competició del Festival.

11a – Procediment d’atorgament del premi

Un cop feta pública la decisió del jurat, es comprovarà que els premiats compleixen tots els requisits establerts a la normativa d’aplicació.

L’import del premi podrà ser cedit a una persona física o jurídica tercera si abans s’ha indicat en la sol·licitud de participació en el premi amb indicació del compte corrent on caldrà fer la transferència.

Els premis seran abonats a través de transferència bancària en el compte indicat pels premiats. L’import dels mateixos estarà subjecte a les retencions que estableixi la legislació vigent.

A efectes de cobrament del premis el Festival pren com a referència la persona física que hagi presentat l’obra, en el cas d’obres col·lectives, el representant o apoderat únic de l’agrupació o, en cas de cessió, les dades de la persona física o jurídica a qui s’hagi cedit el premi.

En el cas de que aquesta persona sigui menor d’edat es pren com a referència les dades paternes o dels tutors legals que han signat l’autorització.

Pel què fa a la tributació dels Premis, tots els premis estaran subjectes a les retencions i els impostos que estableix la normativa fiscal.

12a.- Obligacions del beneficiari

El premi ha de ser acceptat pel beneficiari amb la finalitat de complir les condicions fixades em aquestes bases.

Caldrà que el premiat, en cas de nova edició de les obres premiades, faci constar en els materials de difusió i publicitat la frase “Aquesta obra ha rebut el Premi (a especificar) del Festival Barcelona Visual Sound” d’acord amb la normativa d’imatge corporativa de l’Ajuntament de Barcelona.

S’estableix un termini màxim de 30 dies naturals, a partir del dia següent de l’acte de cloenda, perquè totes les persones premiades lliurin a l’organització la documentació requerida a fi de què puguin cobrar els premis atorgats. En cas de no rebre aquesta documentació en el termini establert quedarà sense efecte el pagament de l’import del premi.

13a. Compatibilitat dels premis

Els premis seran compatibles amb qualsevol altre ajut o subvenció concedida per altres administracions, ens públics o privats. També seran compatibles amb les subvencions municipals atorgades per a altres projectes.

14a. – Devolució de les obres no premiades

Les obres presentades no seran retornades.

15a. – Acceptació de les condicions de la convocatòria

La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació de la totalitat de les seves condicions per part dels candidats.

16a.- Bases específiques i convocatòria

De manera complementària a aquestes bases generals s’aprovaran unes bases específiques que estableixin les diferents categories i/o concursos respecte de les quals s’atorgaran els Premis Barcelona VisualSound i els requisits que cadascun d’aquests concursos i/o categories s’estableixin.

Anualment s’aprovarà la convocatòria dels Premis Barcelona VisualSound que, en tot cas, haurà de contenir:

• La convocatòria les categories i concursos sobre els quals s’articulen els premis.

• La dotació de cadascuna de les modalitats i partides pressupostàries.

• Els terminis de presentació de candidatures i els llocs on presentar els treballs candidats.

• Les condicions tècniques requerides.

Aquesta convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per al públic coneixement.

17a. – Resolució de conflictes

L’organització del Festival es reserva el dret de resoldre, com cregui més convenient, qualsevol situació no prevista en aquestes bases.