Qui pot participar?


Tal i com es preveu a la base tercera de les Bases Generals, poden participar a les tres categories dels Premis del Festival Barcelona VisualSound aquelles persones joves, nascudes entre l’1 de gener de 1983 i l’1 de gener de 2002 que hagin dirigit o realitzat les obres presentades als Premis.

En cas que l’autor/a sigui menor de 18 anys, caldrà que aporti una autorització paterna/materna o del tutor/a legal segons el model que es troba a la fitxa d’inscripció i document acreditatiu del signant de l’autorització (annex 1).

La presentació d’una obra podrà realitzar-se tant a títol individual com a títol col·lectiu, tot i que en aquest darrer cas cal nomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació segons el model que es troba a la fitxa d’inscripció (annex 2).